طراحی نمای مدرن

در طراحی نما در روش وجود دارد، یکی از روش ها کلاسیک و دیگری مدرن میباشد.

روش کلاسیک سالین زیادیست که مورد استفاده قرار میگیرد و تنوع طرخ های آن چندان زیاد نیست.

در طراحی نمای مدرن مانند نمای کلاسیک عمل نمیشود و تنوع بسیار زیادی دارد، در واقع طراحی نمای مدرن از یک سبک و روش تبعیت نمیکند و بستگی به خلاقیت طراح دارد.