نور پردازی کامل این نوع نورپردازی منجر به روشن شدن کل بنا می شود و با استفاده از پروژکتورهایی که در اطراف بنا قرار گرفته اند اجرا می گردد. نوری که با این روش در فضا پخش می شود می تواند از طریق پنجره ها…