تغییرات بافت سطح متریال و تضادهای آن می تواند سایه روشن ایجاد نماید.و بیننده درک عمیق تری از متریال خواهد داشت.برای ایجاد سایه روش منبع نوری در نورپردازی نمای ساختمان بسیار اهمیت دارد.و نقش اساسی بازی می کند.در این روش با تغییر موقعیت منبع نور در نورپردازی نمای ساختمان می توان ویژگی های بافت سطح متریال را با درجات مختلف نمایش داد.

بازتاب سطح

بازتاب سطح ناشی از روش های نورپردازی نمای ساختمان است که می توانند ذهنیت بیننده را از متریال به کار رفته شکل دهد.یک سطح صاف و صیقلی بهتر می تواند نور را بازتاب دهد اما با وجود تاثیرات محیطی باز هم شاهد بازتاب نور تیره از این سطوح هستیم.از سطوح ناهموار می توان بازتاب پخشی را به دست آورد که باعث بازتاب نور در همه جهات می شود.سنگ ساختمانی ناهموار و حفره دار و ساب نخورده می تواند چنین بازتابی را ایجاد نماید.

رنگ

نوری که به هر جسم برخورد می کند و جذب آن می شود رنگ آن را مشخص می نماید.طیف نور مرئی رسیده از اجسام به چشم انسان را رنگدانه های سطح آن مشخص می کنند و رنگ های تیره تر بیش از رنگ های روشن نور را به خود جذب می نمایند و پر رنگ تر دیده می شوند.انتخاب رنگ مناسب نور در نورپردازی نمای ساختمان بسیار اهمیت دارد.

انتقال نور

نور می تواند از میان اجسام و مواد شفاف عبور کند و ترکیبات داخلی این مواد روی میزان و کیفیت نور انتقال یافته می تواند اثرگذار باشد. یکی از متریالی هایی که می تواند در نمای ساختمان نور را از خود عبور دهد سنگ مرمر است.